ביטוח וניהול סיכונים לבכירים, נושאי משרה ודירקטורים

ביטוח וניהול סיכונים לבכירים, נושאי משרה ודירקטורים

האחריות המשפטית של נושאי משרה

נושאי משרה בכל סוגי התאגידים חשופים לתביעות רבות במהלך כהונתם. על נושא המשרה חלות חובות המוגדרות בחוק: חובת זהירות, חובת אמונים וכן חובות ספציפיות כגון איסור ניגוד עניינים, איסור תחרות עם החברה, פרסום התשקיף בחברות ציבוריות ועוד. חובות אלה עלולות לחשוף את נושא המשרה בפני תביעה אישית במהלך הניהול השוטף של החברה כמו גם באירועים ספציפיים בגין נושאי תביעה מגוונים. החל ממצג שווא בהודעה לבורסה או אי פרסום אזהרת רווח ועד לתביעות הנובעות ממסגרת יחסי העבודה, חקירות ועוד.

נושא משרה הינו, בין היתר, חבר דירקטוריון, המנכ"ל והמנהלים הכפופים למנכ"ל.
התביעות שאליהן עלול להיחשף נושא המשרה עלולות לבוא מטעם: בעלי מניות, נושים, לקוחות, עובדים, ספקים, כל גורם עמוו יש לתאגיד מגע.

בתי המשפט מרחיבים את האחריות האישית המוטלת על נושאי המשרה בתאגיד, ולכן יותר ויותר תביעות מוגשות לא רק כנגד התאגיד עצמו, אלא גם כנגד נושאי המשרה באופן אישי.
חובות נושא המשרה חלות כלפי מגוון רחב של תובעים פוטנציאליים, ביניהם התאגיד עצמו, בעלי מניות, עובדים, ספקים,, לקוחות, שכנים לעסק, בנקים וספקי אשראי, הרשות לניירות ערך, מס הכנסה, המשרד לאיכות הסביבה, הממונה על ההגבלים העסקיים ועוד גופים רבים אחרים.

בהתאם לחוק ולפסיקת בתי המשפט, נושאי משרה בתאגיד חשופים לתביעות בגין עיסוקם כמנהלים בתאגיד, גם אם פעלו בתום לב.

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – D&O – Directors' and Officers' liability insurance

ביטוח אחריות נושאי משרה נועד לכסות את חבותם החוקית של דירקטורים ונושאי משרה אחרים (Directors & Officers),  בגין נזק כספי שנגרם עקב מעשה או מחדל שעשו או נמנעו מלעשות, בתום לב או מחמת רשלנות, בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ואשר התביעה בגינם הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה (פוליסה זו היא פוליסה על בסיס מועד הגשת התביעה (claims made basis). החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא מכוח חוק החברות והוראות חוק נוספות, המטילות חבות אישית על נושאי משרה, לרבות חובת זהירות וחובת אמונים.

בהיבט הכלכלי מטרת הביטוח היא לספק הגנה מפני היבטים כספיים של אי-ודאות סיכון. ביטוח מאפשר לנהל סיכונים באמצעות גידור. כאשר מתקיים סיכון טהור, כלומר, סיכוי לקרות נזק או לאי קרות נזק שיכול להביא הפסד בלבד, לוקח הצד המבטח את הסיכון על עצמו ובמקרה שהנזק קרה הוא יביא את המבוטח למצב הקרוב ביותר שהיה בו ערב קרות מקרה הביטוח.

אנו מספקים מעטפת ביטוחית רחבה הכוללת בין היתר:

ביטוח לאחריות נושא משרה בחברה.

כיסוי ביטוחי לתאגיד עצמו בגין תביעות הקשורות לני"ע שהונפקו על-ידי התאגיד.

כיסוי ביטוחי לתאגיד עצמו בגין תביעות הקשורות ליחסי עובד מעביד.

פוליסת אחריות נושאי משרה

הפוליסה מעניקה לנושא המשרה הגנה אישית מלאה בהתאם לנדרש מנושא המשרה על פי חוק החברות בכל אחד מהסיכונים הבאים, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או בטובת כל אדם אחר (כל צד ג'): הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, הפרת חובת אמונים כלפי החברה או חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר

חברת הביטוח תשלם למבוטח (נושא המשרה) או תשפה את בעלת הפוליסה (בדרך כלל החברה הרוכשת את הכיסוי עבור נושאי המשרה המכהנים בה), בגין תשלום ששילמה לנושא המשרה, והיתה רשאית לעשות כן על פי חוק.

אחריות דירקטורים ונושאי משרה

המבטח ישפה כל מבוטח בגין נזק שנגרם לו כתוצאה מתביעה שהוגשה נגדו במהלך תקופת הביטוח, ודווחה למבטח תוך כדי תקופת הביטוח או עד 60 יום מסיומה, ואשר עילתה הינה מעשה שלא כדין במסגרת תפקיד המבוטח כדירקטור או נושא משרה בחברה, למעט ובמידה ששופה על ידי החברה.

שיפוי התאגיד

המבטח ישפה את החברה בגין נזק שנגרם לה כתוצאה מתביעה, שהוגשה נגד המבוטח לראשונה במהלך תקופת הביטוח, ודווחה למבטח תוך כדי תקופת הביטוח או עד 60 יום מסיומה, ואשר עילתה הינה מעשה שלא כדין במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור או נושא משרה בחברה, אולם רק כאשר ועד לתקרה, שהחברה נדרשת או רשאית על-פי החוק לשפות את המבוטח עבור הנזק.

בכפוף לתנאי פוליסה זו, המבטח יקדים תשלום הוצאות משפט הנובעות מתביעה, גם לפני סילוקה הסופי.

לפרטים נוספים אנא מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם